Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Gymnasiefakta, A-Ö

Nedan beskrivs en hel del av de ord som kan vara nya för dig på gymnasiet.
Allt presenterat från A till Ö.

APL
APL står för "Arbetsplatsförlagt lärande". På alla yrkesprogram ska du ha minst 15 veckor APL, d v s göra ditt lärande på en arbetsplats utanför skolan.
 
Betyg
Betyg ska ges när en kurs är avslutad (sker oftast vid en termins slut) och det är skolan som bestämmer detta datum. Betygsstegen är A-F, där A är det högsta betyget och F det lägsta.

Examensbevis
Efter fullgjord gymnasieutbildning utfärdas ett examensbevis.

Fullständigt program
Den undervisning och verksamhet som ska förekomma för en elev vid genomgång av ett program kallas fullständigt program och omfattar 2500 poäng.
 
Förlängd undervisning
Elev kan efter beslut av rektor beviljas förlängd undervisning om särskilda skäl i elevens förutsättningar föreligger. Särskilda skäl är långvarig sjukdom, sociala skäl eller inlärningssvårigheter. Förlängd undervisning kan genomföras i gymnasieskolan eller vuxengymnasiet.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet måste du ha: examen från ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Du måste ha betyget E i minst 90% av de 2500 gymnasiepoäng som du läser. Lägst betyget E krävs i kurserna svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 samt godkänt gymnasiearbete.

Gymnasiearbete
Under år 2 görs valet av gymnasiearbetesuppgift, som kan vara ämnesövergripande och som ska ligga inom ramen för elevens studieinriktning. År 3 ska eleven sedan genomföra denna större arbetsuppgift om 100 poäng, som syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ett självständigt ansvar samt ge erfarenheter av att arbeta i projektform under en längre tid. Gymnasiearbetet sker i grupp och innebär planering, genomförande och utvärdering, där arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten. Samarbete och självständighet av eleven krävs. Betyg sätts av handledaren (Enbart betyg E eller F används).

Gymnasieexamen
Det finns två typer av gymnasieexamen - högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

Krav för att få högskoleförberedande examen är att du har betyg i kurser som omfattar 2500p, lägst betyget E i 2250p, lägst betyget E i Svenska/svenska som andra språk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 och ett godkänt gymnasiearbete.  

Krav för att få yrkesexamen är att du har betyg i kurser som omfattar 2500p, lägst betyget E i 2250p, lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1, godkänt i vissa karaktärsämneskurser (400p) samt godkänt gymnasiearbete.

Gymnasiegemensamma ämnen
Ämnen som ingår i alla nationella program, d v s läses av alla elever i gymnasieskolan. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Individuell studieplan
Varje elev får en plan över de kurser som ingår i utbildningen och när kurserna läses. Beroende av program och inriktning gör eleven löpande val under sin gymnasietid. Vilka val eleven gör fylls på efterhand som valen görs. Det dokument som blir resultatet kallas elevens individuella studieplan.

Individuellt val
Individuellt val omfattar kurser om 200p som eleven väljer bland de kurser som skolan kan erbjuda. Individuellt val läser man huvudsakligen år 2 och 3.
 
Kursutvärdering
Kursutvärdering görs i mitten och/eller mot slutet av kursen för att sedan återkopplas i diskussion med klassen.

Läroplan
I gymnasieskolans läroplan anges de övergripande mål som gäller för utbildningen i sin helhet samt de grundläggande riktlinjer som gäller för arbetet.
 
Meritvärdering
Högskolor och universitet meritvärderar slutbetygen när det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser. Betygsvärdet räknas fram genom att multiplicera kurspoängen med betygets siffervärde, F=0, E= 10, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 poäng . Summan av betygsvärdena divideras sedan med poängsumman av de kurser som ingår i slutbetyget. På så sätt får man fram ett jämförelsetal som anges med två decimaler.
 
Nationella prov
Nationella prov har tagits fram av Skolverket för vissa ämneskurser (Ma, Sv och En). Nationella proven utgör ett komplement till betygskriterierna för att betygen ska bli jämförbara över landet.
 
Poäng
Alla kurser anges i poäng. Ett fullständigt gymnasieprogram uppgår till 2500 poäng.
 
Program
Studieväg i gymnasieskolan, normalt omfattande tre läsår. Det finns 16 nationella program.

Programfördjupning
De flesta program har ett antal valbara kurser att välja på. Dessa samlas i vad som kallas programfördjupning.

Programgemensamma ämnen
Det är de ämnen som är huvudämnen för ett visst program och som ger programmet dess karaktär.

Programråd
Samarbetsorgan för yrkesprogram med ledamöter från skolan, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Programrådet har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde följa utvecklingen och bidraga till informationsutbyte mellan skolan och arbetsmarknaden samt att biträda skolan i frågor som rör undervisningen i yrkesämnen.
 
Reducerat program
Befrielse från kurser motsvarande högst 10 % av 2500 poäng vid påtagliga studiesvårigheter, beslut fattas av rektor i samråd med elev och vårdnadshavare. För fullständigt program måste eleven läsa in de nedlagda kurserna, vilket kan ske genom förlängd undervisning. Reducerat program ger dock ej grundläggande högskolebehörighet.

Samverkansgrupp
Samverkansgrupp består av fackliga representanter, arbetsgivare och skyddsombud för olika personalkategorier inom skolan med uppgift att samverka i alla viktiga frågor i skolan. Gruppen utgör också basen för arbetsmiljö/skyddsgrupp för skolan, vari elever ingår.
   
Språksteg
Språknivåerna i moderna språk anges i steg om vardera 100 poäng. Steg 1 är nybörjarspråk och i fortsättningsspråk är stegen 2-7.

Studiebevis
Studiebevis är ett dokument som utfärdas när kraven för gymnasieexamen inte är uppfyllda eller när elev övergår till en annan gymnasieskola eller avbryter studierna.

En elev som ”hoppar av” en obligatorisk kurs eller som har så hög frånvaro att inte ens underlag för betygssättning finns markeras med ett horisontellt streck i dokumentet. Se Gymnasieförordningen 8 kap §18.

Tema
Tema kallas ett övergripande kunskapsområde (tvärämnesområde) som genomsyrar utbildningen genom samverkan mellan flera ämnen. Exempel på sådana områden är internationalisering, miljö, samlevnad, ANDT-undervisning.
 
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal är ett samtal mellan elev, vårdnadshavare och mentor som rör sig kring elevens kunskapsutveckling och studiesituation och med den individuella studieplanen som grund. Samtalen genomförs minst 1 gång per termin.
 
Utökat program
Utökat program ges eleven om den fått tillstånd att läsa en eller flera kurser utöver elevens fullständiga program.  Beslut om utökat program fattas av rektor.

Åtgärdsprogram
Om en elev behöver särskilt stöd för att nå målen i en eller flera kurser ska ett åtgärdsprogram upprättas. I detta skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur uppföljning och utvärdering skall ske. Vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet upprättas.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats