Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

På ED, A-Ö

Nedan beskrivs en hel del av de saker du kommer att stöta på under dina skoldagar på ED.
Allt presenterat från A till Ö.

Adressändring
Byter du adress medan du går på gymnasiet, så meddela detta omgående till din mentor och elevexpeditionen.

Bibliotek
På ED:s skolbibliotek får du hjälp att hitta olika slags litteratur och medier. I första hand servar vi skolans elever och personal med material som används i skolarbetet men här finns också mycket du kan läsa för egen del. Här finns läs- och datorplatser där du kan sitta och plugga enskilt eller i grupp. En introduktion av bibliotekarien ges till dig i år 1 i början av höstterminen. På lärplattformen (Vklass) kan du hitta länkar till de databaser vi prenumererar på och se vilka nya böcker som köpts in.

Busskort
Se "Elevresor".

Dator
Alla elever får låna datorer från skolan. Behöver du skriva ut finns det två skrivare i biblioteket samt en i receptionen avsedda för detta.

Diverse utlägg
Har du gjort inköp som skolan ska betala måste du ha kvitto där det framgår: vad som köpts, datum och moms. Kvittot fäster du på ett A4 papper, skriv namn och personnummer på den som ska ha pengarna. Lämna till ansvarig lärare/rektor som skriver på vilket konto som ska betala och godkänner inköpet med sin namnteckning. Lämna till Inger Johansson för utbetalning.

Elevkår
Elevkårens uppgift är att tillvarata och främja elevernas intressen och verka för ett gott kamratskap. Det består av ett representativt urval av elever på skolan. Elevkåren har sin lokal i hus C.

Elevprogramråd
Vid elevprogramrådet träffar rektor de på programmet valda förtroendeeleverna. Elevprogramrådet träffas normalt en gång per månad för att diskutera aktuella ärenden.
 
Elevresor (skolkort)
Du som reser dagligen mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan samt har en färdväg som överstiger 6 km (enkel väg, kortast väg, gång eller cykelväg) får ett skolkort av skolan. Du har rätt till skolkort tom vårterminen det år du fyller 20 år.

Skolkortet gäller helgfri måndag till fredag, dygnet runt. Endast 2 resor per dag. Du får inget skolkort om du samtidigt får inackorderingsbidrag.
Blir ditt skolkort borttappat eller stulet, så får du betala 200 kr för ett nytt.

Elevskyddsombud
I varje klass väljs ett elevskyddsombud. Elevskyddsombuden väljer sedan sex elevhuvudskyddsombud för ED.

Elevskåp
Elevskåp finns till varje elev. Du får ett skåp med hänglås tilldelat dig. OBS du får inte förvara värdesaker i ditt skåp. Skolan ersätter inte vid förlust.
Vid läsårsslut ska elevskåpen tömmas och du tar bort ditt hänglås, annars riskerar hänglåset att bli uppklippt vid omflyttning av skåpen.
OBS! Skolan har, om det finns brottsmisstankar och efter rektors beslut, rätt att klippa upp lås på elevskåp.
Kontakta omgående administrationschefen om du har fått inbrott i ditt skåp.

Ersättningar för bussresor, mat vid APL mm
För alla kontantersättningar gäller att utbetalningarna görs via banken vilket innebär att det kan ta lite tid då vi måste följa kommunens rutiner och kontroller. Skolan har ingen handkassa. Begäran om ersättning ska alltid lämnas snarast efter att du haft ett utlägg.

Fusk
Skolan ser allvarligt på alla former av fusk. Vi tillåter inte fusk eller försök till fusk i skolarbetet. Förekommer sådant medför det att prov, prövningar, redovisningar eller annat arbete kan betraktas som ogiltiga. Alla är skyldiga att följa de regler och anvisningar som ges vid prov, redovisningar m m.

Försäkringar
Se kommunens hemsida, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förtroendeelev
I varje klass ska finnas två förtroendeelever som har övriga elevers förtroende att föra klassens talan.

Idrottsresor
Efter den 16 september kan du hämta ett värdekort på expeditionen som täcker dina extra resor till externa anläggningar (OBS ej A6-hallen) för hela läsåret. Skulle du avbryta kursen ska kortet återlämnas.

Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidrag är ett bidrag från din hemkommun för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. För elever från Jönköpings kommun gäller att avståndet mellan skolan och hemmet är minst 40 km. Andra kommuner har liknande regler.
Färdbevis beviljas inte då inackorderingsbidrag utbetalas.

Kopiering
För privat kopiering tar vi ut en avgift. Kopiering mot avgift kan ske i skolans bibliotek. Kopiering på skolans bekostnad ska alltid ske via din lärare.

Ledighet
För att få vara ledig krävs det att du får ledigheten godkänd av din mentor eller rektor. Skolan är din arbetsplats och vill du vara ledig måste du ansöka om det i förhand.
Ledighetsansökan gör du eller i omyndig elevs fall av vårdnadshavare via Vklass. Ansökan går automatiskt till mentor, som kan bevilja ledighet om max 3 dagar/läsår. Ansökan om längre ledighet och ledighet i anslutning till lov handläggs av din rektor.

Läromedel
I gymnasiet får du under sin studietid låna läromedel (inkl räknare och dator).
Läromedlen är skolans egendom. Du är ansvarig för utkvitterade läromedel och måste ersätta det som försvunnit eller förstörts. Vi ber dig vara rädd om läromedlen så att de kan användas efter det du har haft dem. Detta gäller även bibliotekets böcker som i så fall ersätts med 200 kr/bok inkl moms.

Lärplattform
Se "Vklass".

Matersättning till elever på APL
Vid APL (mer än 6 dagar per termin) kan du få kontantersättning med 30 kr per dag om du inte kan äta på ED eller på annan skola inom Jönköpings kommun. Information/underlag får du genom din lärare. Ansvarig lärare/rektor ska godkänna och skriva på underlaget, som lämnas till Inger Johansson. Utbetalning görs normalt 1 gång per termin.

Mentorstid
Varje vecka har klassen en fast tid där man träffar sin mentor. Denna tid kallas mentorstid. Då kan klassen behandla frågor av gemensamt intresse för klassens elever, såsom planering och uppföljning av klassens arbete, arbetsmiljö m m. Mentorstiden kan även användas till att utföra olika tematiska arbeten eller jobba med värderingsövningar.

Modersmålsundervisning
Du som har ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska som andraspråk (som ger samma behörighet till fortsatta studier som kurserna i svenska), få modersmålsundervisning (som obligatoriskt språkval eller som individuellt val) och eventuellt studiehandledning på ditt eget modersmål i de kurser du läser. Behöver du denna hjälp bör du meddela detta när du ansöker till gymnasieskolan eller omedelbart när du kommer till skolan. Anmälningsblankett hämtar du på elevexpeditionen.

Omdöme
Omdöme är en fingervisning om hur du presterar inom en kurs. Omdöme på kursen ges under kursen gång. På ED ges omdömet digitalt i Vklass samt muntligt. När kursen är avslutad ges betyg.

Parkering
Parkeringsplatser finns på kommunens allmänna parkering runt om skolan. Avgift betalas i automat 35kr/dag eller 250 kr/14 dygn. Cyklar parkeras i befintliga cykelställ.
 
Personuppgiftslagen (PuL)
Skolan behandlar elevers personuppgifter enligt PuL. Det som registreras är uppgifter som behövs för det administrativa arbetet i skolan, t ex namn, adress, personnummer, klass - och grupptillhörighet, närvaro, anhöriglistor, betyg, och studiestödsrapportering till CSN. För elever som inte är myndiga behandlas även uppgifter om vårdnadshavare.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av skolan. Du kan begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Mer information om den personuppgiftsbehandling som är aktuell vid skolan kan du få av ED:s ekonomisekreterare.

Prövning
Du har som elev i gymnasieskolan rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i din individuella studieplan om du inte tidigare fått betyg på kursen eller om du fått betyget  F.
På ED har vi fem prövningstillfällen under läsåret. Anmälan till prövning ska ske senast fyra veckor före prövningsdatum, som finns inlagda i kalendariet på lärplattformen (Vklass). Kontakt med prövningsansvarig lärare måste tas vid anmälan.
Du kan även pröva upp kursbetyg efter avslutad gymnasieutbildning men då sker alla prövningar genom Centrum för Vuxenutbildning.

Reception och elevexpedition
Receptionen kan hjälpa dig om du har frågor om intyg, betyg eller andra skolfrågor. Receptionen och elevexpedition finns i hus D.

Resor vid APL
I normalfallet kan du använda ditt vanliga skolbusskort. Samma regler gäller som för busskort till skolan - 6 km mellan hemmet och APL-platsen. En del elever kan få praktikkort även om de inte är berättigade till busskort till skolan då det kan vara längre till APL-platsen, det kan också krävas andra kort för att kunna tjänstgöra på kvällar och helger, eller behov av att komma in till skolan vissa dagar för t ex individuellt val. För att kunna ta fram rätt kort till eleverna lämnar ansvarig lärare en lista med elevernas APL-platser och andra uppgifter som behövs senast 10 dagar innan praktikperiodens början till Helene Salestam eller Inger Johansson.

Resurstid
Minst en gång i veckan har du en resurstid. Resurstiden kan användas till stödundervisning, återläsning, fördjupning, repetition, förberedelse inför prov, läxläsning m m.

Schema
Schemat är säkrast att kolla på digitalt, du når det enklast via ED:s hemsida (www.edgymnasiet.se). Tänk på att schemat kan komma att ändras samt att olika aktiviteter kompletteras med information på lärplattformen (Vklass). Genom att knappa in ditt personnummer får du tillgång till ditt personliga schema.

Sjukfrånvaro
Om du blir sjuk måste du meddela skolan. Sjukanmälan gör du via telefon på tel 036-10 28 00.  All frånvaro registreras i vårt webbaserade frånvarosystem där vårdnadshavare kan se elevens frånvaro — mer info får du av mentor. Blir du sjuk under skoldagen ska du meddela din mentor. Mentor meddelar skolsköterskan vid sjukfrånvaro längre än en vecka eller vid upprepade kortare sjukfrånvarotillfällen. Vid hög sjukfrånvaro kan läkarintyg krävas som styrker frånvaron.
Ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom kan medföra att du inte räknas som heltidsstuderande och därmed kan studiebidraget dras in.
OBS! Skolan är skyldig att rapportera till CSN och det är alltid CSN som fattar beslutet.
 
Skolhälsovård
Skolhälsovården är den medicinska delen av skolans elevhälsa. Skolsköterskan finns på skolan varje dag. Skolläkaren finns på skolan 1 gång/månad. Skolläkaren kan du träffa efter tidsbokning hos skolsköterskan.
Du kan söka råd och hjälp av skolsköterskan i frågor som rör sjukdom, hälsa, personliga och psykosociala problem. Skolsköterskan kan också hjälpa dig att vid behov få kontakt med sjukvården. Skolsköterskorna arbetar under tystnadsplikt.
I årskurs 1 erbjuds samtliga elever ett samtal om livsstil och hälsa. 

Skolkurator
Skolkurator kan vara till stöd och hjälp i personliga, sociala och juridiska frågor. Ärenden med vilka du och dina föräldrar kan vända er till kurator för råd, hjälp och information är bl a följande:

  • personliga problem — när du behöver en vuxen att prata med
  • problem i hemmet eller skolan t ex konfliktsituationer, dåliga studieresultat
  • studieekonomiska frågor t ex statliga och kommunala bidrag
  • studiesociala frågor t ex trivsel i klassen
  • bostads- och inackorderingsfrågor
  • förmedling av kontakter med organisationer och myndigheter och andra hjälpinstanser.

Skolmåltid
Om du är under 20 år har du rätt till gratis skollunch. Om du har behov av särskild kost (p g a allergi, dietmat etc) ska du anmäla detta till skolsköterskan.

Skolpräst
ED har tillgång till en skolpräst från Svenska Kyrkan. Skolprästen finns till för dig när livet är som vanligt, när det är svårt och motigt men även när det är kul. Du har möjlighet att få prata enskilt under tystnadsplikt om det som bara berör dig. Ta kontakt med skolsköterskan eller skolkurator så får du hjälp att nå skolprästen.

Skriv- och ritmateriel
Mot en låg kostnad kan du köpa en del skrivmateriel i skolans cafeteria i matsalen.

Skrivschema
Nationella prov (NP) är inlagda i läsårsplaneringen. Vissa andra årskursgemensamma prov kan också ligga på annan tid än lektionstid. Läs alltid ditt skrivschema.
OBS! Skrivschema hittar du via lärplattformen (Vklass).

Studentdag
>>PDF eller läsårstider under " För dig på Ed"

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Studie- och yrkesvägledning kan antingen ske gemensamt eller enskilt. Enskild studievägledning innebär individuella samtal. Det kan gälla frågor om byte av program eller om val av kurser, att du tycker att arbetet inte löper som tänkt så att du behöver stöd i studieuppläggningen. Efter dina studier på ED är det kanske dags för fortsatt utbildning och då kan en diskussion med studievägledarna visa på alternativa utbildningsvägar. Vill du ha enskild vägledning ska du själv i god tid kontakta din studie- och yrkesvägledare.
 
Studiestöd
Har du börjat i gymnasiet måste du delta i undervisningen.
Dels för att du ska klara alla kurser i din utbildning, men också för att du ska få ut ditt studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Är du frånvarande av annan anledning än sjukdom under längre tid än 14 kalenderdagar eller har upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, förlorar du rätten till studiestöd och skolan är skyldig att rapportera till CSN, vilket kan leda till att CSN stoppar vidare utbetalningar av studiestödet. CSN informerar alltid Försäkringskassan när du förlorat rätten till studiestöd vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser då det kan påverka andra bidrag från Försäkringskassan för hela din familj.

Studiestödet betalas ut för 10 månader/år och består av:

  • Studiebidrag, 1 050 kr/mån, utgår till alla heltidsstuderande elever fr o m kvartalet efter de fyllt 16 år. Ingen ansökan krävs.
  • Extra tillägg kan efter ansökan utgå med 285 - 855 kr/mån vid behov av ytterligare studiestöd. Extra tillägg prövas mot föräldrarnas ekonomi. Föräldrarnas totala skattepliktiga inkomst får inte överstiga 125 000 kr/år för att bidrag ska beviljas.

Ansökningsblanketter finns hos kurator eller hos CSN.

Vklass
Vklass är ED:s lärplattform och utgör även skolans intranät. Här hittar du som elev all information runt de kurser som du läser. Det är även i Vklass, som du hämtar och lämnar in skoluppgifter.
Kalendern i Vklass fungerar, som kalendarium för skolan.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats