Jönköpings kommun

Vår historia

Staty av Erik Dahlberg.

Erik Dahlbergsgymnasiet grundades 1949 under namnet Tekniska Gymnasiet och skolans fokus låg länge på just tekniska utbildningar. Efter hand blev utbildningsutbudet större och bredare och år 1970 beslutade man sig för att byta namn till Erik Dahlbergsgymnasiet efter Erik Dahlberg som var en svensk greve, militär, arkitekt och ämbetsman.

Från 1949 fram till idag har ED:s utbildningar och dess organisation förändrats på olika sätt. Tekniska gymnasiet startade 1949 och var en statlig läroanstalt för en treåring ingenjörsutbildning. I starten fanns det två klasser och sammanlagt 60 elever, skolan bemannades av en rektor och 12 lärare samt några enstaka i den övriga personalen. Under 50-talet utökades skolan och antalet klasser blev 10 och elevantalet samt personalstrykan mer än fördubblades. Många av eleverna var ”vuxna” och hade arbetslivserfarenhet innan de började studera.

1961 beslutade man att inrätta en materialteknisk linje och cirka 70% av eleverna på ED kom från andra kommuner än Jönköping. Under kommande år ökade elevantalet successivt och 1965 var det uppe i cirka 430 elever och den naturvetenskapliga linjen startade samma år. 1965 grundades även ED:s elevkår med föreningar och sektioner.

I början på 70-talet utökades skolan med ett stort antal tvååriga linjer. 1975 sammanförs så gott som all teknisk utbildning i regionen och placeras på ED. Samma år byggs den Yrkestekniska Högskolan upp och förläggs på ED. Detta är startpunkten för det som senare blir Institutionen för teknik, som under 1980-talet övergår i Högskolan i Jönköping. Under 70-talet är ED en stor sammanslagning av yrkesskolor och tekniskt gymnasium där teoretisk och praktisk yrkesutbildning integreras. De flesta eleverna kommer nu direkt från grundskolan. I slutet på 70-talet är ED uppe i 1500 elever som är utspridda i över 20 olika lokaler runt om Jönköping.

1981 delas Gymnasieskolan Erik Dahlberg i Erik Dahlbergsgymnasiet och Fortunagymnasiet som senare med vissa förändringar blir Bäckadalsgymnasiet. ED behåller linjerna teknik, trä- och verkstadsteknik, frisör och natur. 1987 får ED el-teleteknisk linje medan trä- och verkstadsteknisk linje flyttas till Fortunagymnasiet.

I mitten på 90-talet blir alla gymnasieutbildningar treåriga och därmed utökas antalet linjer ytterligare då bygg- och anläggningsteknisk linje, estetiskt program samt handels- och administrationsprogrammet startar. Vård- och omsorgsprogrammet samt Samhällsprogrammet startades upp och på den tekniska linjen startas olika påbyggnadsutbildningar och specialkurser upp. På den naturvetenskapliga linjen startas en teknisk gren, ett specialutformat program samt en injengörsförberedande inriktning. Det är även under 90-talet som naturvetenskapliga kemiinriktningen startar. ED samlas allt mer på Föreningsgatan under slutet på 90-talet och i samband med detta flyttar Yrkestekniska Högskolan ut.

1999 firar ED femtio år som skola och samma år hamnar ED i Guinness Rekordbok med den längsta tårtan på 562 m och 1495 tårtbitar som åts av 1127 personer.

2003 får ED kommunens miljöpris och är då den enda skolan som diplomeras. Hösten 2008 var elevantalet uppe i 1500 och ED hade 165 anställda. Detta år skapades nuvarande ED visionen. Samma år hade ED en kvinnlig och manlig Lucia vilket ger uppståndelse i lokal- och rikspress.

Idag arbetar cirka 160 personer i personalen varav 120 av dessa arbetar som lärare. Det är cirka 1500 elever utspridda på sju olika program; ekonomi, samhäll, natur, teknik, vård och omsorg, VVS och fastighet samt introduktionsprogram.

Erik Dahlberg (1625-1703)

Erik Dahlberg föddes som ofrälse och blev tidigt föräldralös — under sin levnad hann han dock både bli adlad och erhålla titlarna friherre och greve. Trots sin enkla bakgrund hade Erik lärt sig att läsa och skriva och fick därför bli skrivare i den svenska armén. Där skaffade han sig snart nya kontakter, befordrades till officer och med sin medfödda upptäckarlusta gav han sig sedan ut på resor i Europa för att söka nya kunskaper.

Befästningsarkitektur var det ämne som låg Erik Dahlberg varmast om hjärtat. Så småningom blev han nära rådgivare till kung Karl XI — och tack vare Dahlbergs stora kunskaper gav kungen honom i uppdrag att utveckla Sveriges försvarsanläggningar.

Skansarna Kronan och Lejonet i Göteborg, Dalarö Skans och Varbergs fästning är alla byggda enligt beslut av Erik Dahlberg. Han gjorde även insatser inom den civila byggnadskonsten och ritade bland annat Jönköpings rådhus och stadsplaner. Under åren 1687—1693 var Erik Dahlberg landshövding i Jönköping.

Erik Dahlberg är ett exempel på att man kan nå hur långt som helst, bara ambitionerna finns. Dagens elever på ED kanske inte drömmer om att få rita nya svenska fästningar. Men rätt utbildning och ambitioner är fortfarande det bästa sättet att nå sina mål — vilka de än må vara.